Intézményünk ma

Jelenlegi helyzetelemzés: Az intézmény neve, szerkezete

Az intézmény neve: Écsi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az intézmény székhelye:
9083 Écs, Kossuth u. 41.
Tel/fax.: 96 / 473-069
E-mail: ecsiskola@gmail.com

Tagintézmények:
Écsi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola IV. Béla Tagintézménye
9091 Ravazd, Fő u. 1.
Tel: 96 / 474-198

Az intézmény igazgatója: Kocsisné Németh Ilona
A tagiskola irányításával megbízott: Kissné Kósa Gizella

Az intézmény fenntartója (társulási szerződés szerint): Győri Tankerületi Központ, 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.

Tárgyi, dologi feltételek

 • Iskolánk főépületében található:
  • aula,
  • 9 osztályterem,
  • természettudományos szaktanterem szertárral,
  • rajz-technika szaktanterem,
  • történelem-ének szaktanterem,
  • kis nyelvi terem,
  • számítástechnika-terem,
  • tornaterem,
  • tanári szobák,
  • irodák,
  • kiszolgáló helyiségek (vizesblokk),
  • egyéb tanórán kívüli tevékenységekre igénybe vehető terem
  • foglalkoztató szoba
  • étterem (rendezvények lebonyolítására is alkalmas)
 • A tagiskolában 4 tanterem, tornaterem és rajz szaktanterem áll az alsós tanulócsoportok rendelkezésére.
 • A községivel összevont iskolai könyvtár Écsen a Művelődési házban, Ravazdon az iskolával közös épületben több, mint 4 ezer kötettel várja a tanulókat, pedagógusokat, de a középiskolások is kölcsönözhetnek tőlünk.

Személyi feltételek

Az iskola pedagógus dolgozóinak létszáma: 24 fő

 • egyetemen tanári szakon végzett: 5 fő
 • főiskolán tanári szakon végzett: 8 fő
 • főiskolán tanítói szakon végzett: 11 fő
 • művészetoktatásban tanít: 2 fő
 • pedagógiai asszisztens 1 fő
 • közoktatási vezető végzettségű: 3 fő
 • mesterpedagógus 2 fő
 • Iskolánkban a hitoktatást szakember végzi.
 • technikai dolgozó: 6 fő
 • A tanulólétszám a tagintézménnyel együtt 270 fő körül van

Iskolánkban a tanulóink munkához való viszonya jó. Ezt tükrözik tanulmányi eredményeink, kompetenciamérési mutatóink, versenyeredményeink és a továbbtanulások visszajelzései is ezt igazolják.

Településünk pozitív adottságait figyelembe véve – kedvező területi elhelyezkedés, település lakosságának összetétele, nyitottsága, törekvései – lehetőség van a magas színvonalú oktató-nevelő munka tervezésére, folyamatos fejlesztésére, az eddig kialakított és bevált szokások, kapcsolatok megtartásával, ápolásával.

Intézményünk fejlődését az elmúlt években nagy mértékben segítették a TÁMOP és TIOP keretében meghirdetett és elnyert pályázatok.

Jelenleg újabb pályázatunk vár elbírálásra Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése címmel. 2010 nyarán intézményünk valamennyi telephelye -iskoláink és óvodáink is – sikeresen vett részt az előminősítésen, ahol a referencia intézményi szerepre történő felkészülést, alapdokumentumainkat, jó gyakorlatainkat vizsgálták.

A referencia intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.

2010-ben intézményünk-a közzétett jó gyakorlatok és elkészített intézményi fejlesztési terv alapján – megfelelt a referenciaintézményi előminősítési folyamatban.
2012. decemberében lezárult a referencia intézménnyé váláshoz szükségest képzéseket, szakmai tevékenységeket támogató pályázatunk (TÁMOP 3.1.7.)
A 2013/14. tanévben jelentkeztünk az intézmény minősítésének záró szakaszára.
Az Educatió felületére feltöltöttük az ehhez szükséges anyagokat, majd ennek elfogadása után a 3 fős minősítő testület az Écsi Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Székhely Intézményében a minősítési eljárást lefolytatta. Az értékeléshez szükséges dokumentációt megvizsgálta. Az intézmény által meghatározott fejlesztési terv megvalósítását, a referenciaterületi jó gyakorlatot, az intézmény- bemutató gyűjteményt és a prezentáció tartalmát ellenőrizte és értékelte.
A fentiek alapján a minősítő testület az intézményt referenciaintézménnyé minősítette.
A határozat értelmében az intézmény „Minősített referenciaintézmény” címet viselhet, amely alapján az Écsi Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI referenciaintézményként működhet az alábbi területen:

 • Kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény. A referencia területhez kapcsolódó jó gyakorlatunk „Az IKT alkalmazása a tanulók természettudományos gondolkodásának fejlesztésében.”

További jó gyakorlataink:

 • Rajzolni jó – kreativitásfejlesztés az általános iskolai vizuális kultúra területén belül
 • Unaloműző – nyári napközis tábor
 • Műveltségi vetélkedő felső tagozatos tanulóknak
 • Múltidéző 4*4 – történelmi vetélkedő

Intézményünk megfelelő infrastruktúrával, eszközrendszerrel rendelkezik a jó gyakorlatok működtetéséhez, bemutatásához. Tantestületünk egy része módszertanilag felkészült a belső képzések megtartására, bemutatókra is. Iskolánk innovatív jellegét mutatják versenyeredményeink, továbbtanulási mutatóink, kompetenciamérési eredményeink.

Szélesedő oktatási kapcsolatrendszerünk is elősegíti munkánk eredményességének közvetítését.

Iskolánk regisztrált a Tehetségpont-hálózat Online rendszerébe (tehetséggondozás az ökológia, a vizuális nevelés, a matematika és a sport területén), amely további lehetőséget teremt a nevelési- oktatási intézményekkel történő együttműködésre; segíti a pályázatok figyelemmel kísérését, részvételt azokban a pályázatokban, amelyek a tehetséges gyerekekkel történő foglakozásokat támogatják.

2014. december 13-án vehettük át ökoiskolai címünket, miután a szeptemberi pályázatunk sikeres lett. Ehhez a pályázathoz nagyon sok környezettudatos programnak kell megfelelnünk: megkezdtük a szelektív hulladékgyűjtést, felállítottuk az öko-munkacsoportot, iskolai gyakorlókertet hoztunk létre.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása – a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység – 1. forduló címmel pályázatot hirdetett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében. A pályázat célja az általános iskolák támogatása olyan közlekedésbiztonsági program megvalósításában, melyek alkalmasak a tanulók és a szülők együttes megszólítására, a legfontosabb közlekedésbiztonsági ismeretek széles körben történő terjesztésére a pályázat időszakában, a 2014/2015-ös tanév II. felében.

Sikeresen lebonyolítottuk a szülő-gyermek közlekedésbiztonsági foglalkozást, elvégeztük a közlekedésbiztonsági monitoring felmérést és feltöltöttük a szakmai pályázatunkat, így a pályázat 1. fordulójában intézményünk 193.680 Ft-ot nyert. Ezen az összegen irodaszereket és kisértékű közlekedésbiztonsági demonstrációs eszközöket (KRESZ-táblák) tudtunk vásárolni. Ezek az eszközök a tanítás-tanulási folyamatokban segítik a pedagógusok munkáját, a közlekedési ismeretek megtanításában és gyakorlatban való alkalmazásában.

A magas színvonalú oktató-nevelő munka mellett nagy hangsúlyt fektetünk a nevelésre is. Célunk, hogy szilárd alapműveltséget, biztos alapkészséget nyújtsunk tanulóinknak. 2016-ban a Határtalanul pályázat keretében 7. osztályos tanulóink részt vettek egy felvidéki kiránduláson, amelynek célja a határon túli iskolákkal való kapcsolatnak az ápolása, a történelmi Magyarország területének megismerése.
A 2016-17-es tanévet eredményesen zártuk, ezt mutatják a kompetenciaméréseink és továbbtanulási mutatóink is.

További képek a galériában

 

 

2011-10-03 07:31:22